Všeobecné podmínky online rezervačního systému

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky online rezervačního systému (dále jen VPORS) upravují práva a povinnosti mezi Ing. Janou Smažíkovou, nar. 2. 9. 1971, se sídlem Praha 8, Poděbradova 699/14, PSČ 182 00, IČ 71531165, jako podnikatelem, dále jen „poskytovatel služeb“, na straně jedné a příjemcem služeb (dále také jako „klient“), jako spotřebitelem, na straně druhé, při rezervování lekcí zajišťovaných poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb tímto prohlašuje, že má všechna nezbytné oprávnění k poskytování služeb (dle platné legislativy České republiky), které jsou uvedeny v nabídce na internetové adrese www.yogacentrum.cz.

Vztahy mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb se řídí platnou legislativou České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Poskytovatel si vyhrazuje právo možnosti změny formy lekcí, bude-li to nutné. Například formou on-line v případě jakéhokoli omezení vládním nařízením.

VPORS dále upravují možnosti klienta při a pro rezervování lekcí a upravují jednotlivé části rezervace včetně konkrétních postupů a různých výhod rezervace.

II. Rezervační systém

Internetový rezervační systém poskytovatele služeb umožňuje klientovi rezervaci a platbu poskytovaných lekcí nebo kurzů jógy v studiích poskytovatele služeb. Klient je oprávněn okamžitě rezervovat a zaplatit (platba kartou online) vybranou hodinu či hodiny jógy nebo jiného kurzu.

Internetový rezervační systém dále umožňuje klientovi kompletní přehled o vlastních rezervacích a platbách. Navíc je klientovi umožněno i při plné obsazenosti některé z lekcí přihlášení se jako náhradníka. V případě uvolnění místa poskytovatel služeb zašle vyrozumění o tomto prostřednictvím e-mailu a SMS zprávou na klientem uvedené kontakty.

III. Vstupní karta

Klient, který je pravidelným návštěvníkem (zakoupený kredit minimálně v hodnotě 400, 800, 1.200, 1.800, 2.500, 5.000,- Kč, kurzovné dle nabídky) studií poskytovatele služeb, dostane k užívání vstupní kartu „Yogacentra“ (dále jako „vstupní karta“ nebo jako „karta“) zdarma (vstupní karta zůstává v majetku poskytovatele služeb a vlastnické právo na klienta ke vstupní kartě nepřechází, přičemž za vstupní kartu je klient povinen složit k rukám poskytovatele  vratný zálohový poplatek 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých, který  po vrácení nepoškozené karty poskytovatel služeb klientovi vrátí; v případě poškození či ztráty vstupní karty klient výslovně souhlasí s tím, že vratná zálohový poplatek připadne poskytovateli služeb, jako náhrada škody poskytovateli služeb tímto vzniklé) Na kartě je čárový kód, který je jedinou identifikací uživatele, na kterého byla karta vydána. Klient výslovně souhlasí se zaplacením vratné zálohy ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých). Výhodou karty je přenositelnost na třetí osoby tj. klient ji může zapůjčit k užívání někomu jinému (např. kamarádovi, kolegovi atd.) Klient je povinen bezodkladně poskytovateli služeb nahlásit ztrátu či odcizení karty formou emailové zprávy na adresu rezervace@yogacentrum.cz. V případě, že klient nesplní svoji povinnost dle předchozí věty, a dojde ke zneužití karty třetí osobou,  není poskytovatel služeb povinen k jakémukoli zpětnému plnění klientovi, a veškerá vzniklá škoda jde k tíži klienta. Při ztrátě karty a vydání nové bude ze strany poskytovatele služeb účtován klientovi poplatek 100 Kč, s čímž klient tímto výslovně souhlasí.  Klientovi se vstupní kartou bude při koupi zboží v Yogashopu (www.yogashop.cz) poskytnuta ze strany poskytovatele služeb sleva ve výši 7 % z ceny kupovaného zboží (bez poštovného a balného). Poskytovatel služeb je provozovatelem serveru Yogashop.cz.

Při ztrátě karty je klient povinen bezodkladně ohlásit, jak uvedeno výše, tuto skutečnost poskytovateli služeb e-mailem na: rezervace@yogacentrum.cz nebo formou SMS na číslo: +420 736 246 707, karta bude zablokována.

IV. Rezervace hodiny – registrace a přihlášení

Na internetových stránkách www.yogacentrum.cz/rozvrh si klient zvolí studio (místo konání) a lekci jógy. Po kliknutí na zvolenou lekci bude klient přesměrován na stránky rezervačního systému poskytovatele služeb www.rezervace.yogacentrum.cz kde zadá přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). Klient, který nemá uživatelské jméno a heslo, se musí pro přístup k rezervacím nejdříve zaregistrovat kliknutím na odkaz: „Zaregistrujte se“. Po vyplnění registračního formuláře a kliknutí na „Registrovat“ je klient zaregistrován a přihlášen, a může rezervovat lekce, nakoupit kredit a kurzovné, případně se může z lekce odhlásit.

V. Rezervace

1. Rezervace lekce

Pro rezervaci lekce je nutné, aby klient kliknul na „Zobrazit rozvrh“ a dále zvolil studio, ve kterém si chce lekci rezervovat. Po přejetí kurzorem myši a kliknutím na vybranou lekci se zobrazí se informace o místě, času konání, lektorovi, počtu volných míst. Kliknutím na „Objednat se na hodinu“ budete přesměrován do „košíku“

Klient je oprávněn a zároveň povinen při každé rezervaci překontrolovat, zda souhlasí jím zadané údaje, objednaná hodina, kredit atd. Pro pokračování je nutné zadat způsob platby a po potvrzení bude sdělena informace o přijetí objednávky. Přijetí objednávky je závazné pro poskytovatele služeb i pro klienta. Při rezervaci je poskytovatel služeb vázán informacemi uvedenými v rezervaci.

V případě rezervace více lekcí a placení v hotovosti je nutné, aby nejbližší lekce byla zaplacena. Pokud nebude tato lekce zaplacena, další rezervované lekce budou rezervačním systémem automaticky odmítnuty a smazány.

2. Nákup kreditu a kurzovného

Pro nákup kreditu je nutné kliknout na „Předplatit kredit“ nebo na „Objednat kurzovné“ a pak zvolit jeden z kreditů a kliknout na „objednat“. Další postup je totožný s postupem popsaným v čl. V. odst. 1 VPORS.

Kredit má omezenou platnost a to 184 dní od uhrazení. Kredit se po 184 dnech stane pouze neaktivní. Zbytek kreditu na kartě není vratný a v případě nezakoupení dalšího kreditu za minimální cenu 400,-  ve lhůtě 365 (tři sta šedesát pět) dnů od posledního navýšení kreditu se takovýto zbytek kreditu již nedá nikterak použít. Pokud klientovi zůstane kredit na vstupní kartě a má nižší hodnotu, než je cena lekce, nelze s kreditem nijak nakládat viz ustanovení o kreditu níže. Kredit není směnitelný zpět za peníze.

3. Rezervace po telefonu

Rezervace je klient oprávněn provádět i telefonicky na čísle +420 736 246 707 v době fungování recepce (www.yogacentrum.cz/cs/rozvrh) na pobočce Yogacentrum Holešovice. Pro rezervaci je klient povinen poskytnout své jméno a číslo karty, dále datum, místo a typ lekce. Tímto způsobem provedené rezervace budou považované za rezervace provedené oprávněným držitelem karty (klientem, nebo osobou, které dal klient svůj výslovný souhlas k užívání karty).

4. Zrušení rezervace

Zrušit rezervaci lekce je klient oprávněn nejpozději 3 (tři ) hodiny před zahájením této lekce bez jakéhokoli stornopoplatku. V případě, že byla lekce placena kreditem, zavazuje se poskytovatel služeb odpovídající částku přičíst ke zbylému kreditu klienta. V případě, že platba proběhla hotově, bankovním převodem nebo platební kartou (platba on-line) bude příslušná částka vrácena klientovi (na žádost klienta vrátí poskytovatel služeb příslušnou částku bankovním převodem nebo hotově).

5. Zrušení lekce(í) z technických důvodů

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zrušit lekci nebo lekce z technických důvodů. Informaci o zrušení se poskytovatel služeb zavazuje sdělit klientovi nejpozději 12 hodin před konáním zrušené lekce na klientem zadanou e-mailovou adresu.

6. Uzavření smlouvy

Odesláním objednávky je mezi klientem, jako spotřebitelem, a poskytovatelem služby, jako podnikatelem, uzavřena nepojmenovaná smlouva o poskytnutí lekce na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě které se poskytovatel služby zavazuje poskytnout klientem vybranou lekci, a klient se mu zavazuje za poskytnutí této lekce zaplatit dohodnutou cenu. 

Od takto uzavřené smlouvy nemá klient právo dle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit v případě, že jsou služby poskytnuty s výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

VI. Benefity spojené s nákupem kreditu a informace o kreditu

Pro pravidelné klienty připravil poskytovatel služeb zvýhodněné vstupné ve formě kreditu (nákup kreditu viz. čl. V. odst. 2 VPORS) . Při pořízení kreditu dostane klient vstupní kartu „Yogacentra“ ( viz čl. III. VPORS) a obdrží až 30% slevu na jednotlivé lekce placené z tohoto kreditu. Výše slevy se odvíjí od výše vloženého kreditu. Sleva se promítne jako bonus ke kreditu. Nákup kreditu je možný ve výši 400, 800, 1.200, 1.800, 2.500, 5.000,- Kč.  Navýšení kreditu o 8 % – 30 % se týká pouze plateb v hotovosti, bankovním převodem a nebo platební kartou. V případě platby jakýmkoliv benefitem nebude kredit navýšen. Kredit má omezenou, tříměsíční platnost (maximálně 184 dní) od uhrazení kreditu. Kredit se po 184 dnech stane pouze neaktivní. Zbytek kreditu na kartě není vratný a v případě nezakoupení dalšího kreditu za minimální cenu 400,- Kč  ve lhůtě 365  (tři sta šedesát pět) dnů se od posledního navýšení kreditu se takovýto zbytek kreditu již nedá nikterak použít. Na lekce a kurzy, které se konají po datu platnosti kreditu, je možno se objednat předem a to po celkovou dobu trvání platnosti vašeho kreditu. Kredit je možno využít i po datu uplynutí jeho platnosti, podstatné je datum přihlášení na lekci. Pokud už je po platnosti kreditu, nelze rezervovat žádnou lekci, ale lze se z lekce odhlásit. Odhlášením z lekce v souladu s VPORS se zvýší kredit, který je možné použít po objednání a zaplacení  dalšího kreditu.

VII. Osobní údaje

Osobní údaje poskytnuté poskytovateli služeb přes internetové stránky nebudou bez souhlasu klienta předány třetí osobě. Osobní údaje můžeme také zpřístupnit, je-li to vyžadováno zákonem, nebo v dobré víře, že je to nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo pro námi vedené soudní spory, pro ochranu našich práv a majetku, nebo v naléhavých situacích pro osobní bezpečnost jednotlivce.

Rezervační systém provozuje:  Ing. Jana Smažíková, se sídlem Poděbradova 699/14, Praha 8, 182 00,  IČO: 71531165,  www.yogacentrum.cz rezervace@yogacentrum.cz, mobil.: 736 246 707.