Všeobecné podmínky online rezervačního systému

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky online rezervačního systému (dále jen „VPORS“) upravují práva a povinnosti mezi Ing. Janou Smažíkovou, nar. 2. 9. 1971, se sídlem Praha 8, Poděbradova 699/14, PSČ 182 00, IČ 71531165, jako podnikatelem, (dále jen jako „poskytovatel služeb“), na straně jedné a příjemcem služeb (dále také jako „klient“), jako spotřebitelem, na straně druhé, při rezervování lekcí zajišťovaných poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb tímto prohlašuje, že má všechna nezbytné oprávnění k poskytování služeb (dle platné legislativy České republiky), které jsou uvedeny v nabídce na internetové adrese yogacentrum.cz.

Vztahy mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb se řídí platnou legislativou České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Poskytovatel si vyhrazuje právo možnosti změny lekcí, zejména změny lektorů, času a formy lekcí, bude-li to nutné. Například formou on-line v případě jakéhokoli omezení vládním nařízením.

VPORS dále upravují možnosti klienta při a pro rezervování a rušení lekcí a upravují jednotlivé části rezervace včetně konkrétních postupů a různých výhod rezervace.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na pozdější změnu níže uvedených pravidel pro používání rezervačního systému.

II. Rezervační systém

Internetový rezervační systém poskytovatele služeb umožňuje klientovi rezervaci a platbu poskytovaných lekcí nebo kurzů jógy v studiích poskytovatele služeb, stejně tak je možné dle podmínek uvedených v čl. V. odst. 5 VPORS rušit rezervace. Klient je oprávněn okamžitě rezervovat a zaplatit (platba kartou online) vybranou hodinu či hodiny jógy nebo jiného kurzu. Rezervaci může provést pouze registrovaný klient. Registrace do rezervačního systému je bezplatná. Ceník lekcí nebo kurzů jógy je k dispozici v provozovnách poskytovatele služeb a na webových stránkách https://www.yogacentrum.cz/cenik-6

Internetový rezervační systém dále umožňuje klientovi kompletní přehled o vlastních rezervacích a platbách. Navíc je klientovi umožněno i při plné obsazenosti některé z lekcí přihlášení se jako náhradníka. V případě uvolnění místa poskytovatel služeb zašle všem přihlášeným náhradníkům vyrozumění o tomto prostřednictvím e-mailu a SMS zprávou na klientem uvedené kontakty. Uvolněné místo není automaticky rezervováno, proto je nutné, aby klient po obdržení vyrozumění o uvolnění místa od poskytovatele služeb provedl závaznou rezervaci lekce. Uvolněné místo může být rezervováno jakýmkoliv přihlášeným náhradníkem či jiným klientem.

III. Vstupní karta

Klient, který je pravidelným návštěvníkem (zakoupený kredit minimálně v hodnotě 400, 800, 1.200, 1.800, 2.500, 5.000,- Kč, kurzovné dle nabídky) studií poskytovatele služeb, dostane k užívání vstupní kartu „Yogacentra“ (dále jako „vstupní karta“ nebo jako „karta“) zdarma (vstupní karta zůstává v majetku poskytovatele služeb a vlastnické právo na klienta ke vstupní kartě nepřechází. Na kartě je čárový kód, který je jedinou identifikací uživatele, na kterého byla karta vydána. Výhodou karty je přenositelnost na třetí osoby, tj. klient ji může zapůjčit k užívání někomu jinému (např. kamarádovi, kolegovi atd.). Klient je povinen bezodkladně poskytovateli služeb nahlásit ztrátu či odcizení karty formou emailové zprávy na adresu info@yogacentrum.cz. V případě, že klient nesplní svoji povinnost dle předchozí věty, a dojde ke zneužití karty třetí osobou, není poskytovatel služeb povinen k jakémukoli zpětnému plnění klientovi, a veškerá vzniklá škoda jde k tíži klienta.  Klientovi se vstupní kartou bude při koupi zboží v Yogashopu (yogashop.cz) poskytnuta ze strany poskytovatele služeb sleva ve výši 7 % z ceny kupovaného zboží (bez poštovného a balného). Poskytovatel služeb je provozovatelem serveru Yogashop.cz.

Při ztrátě karty je klient povinen bezodkladně ohlásit, jak uvedeno výše, tuto skutečnost poskytovateli služeb e-mailem na: info@yogacentrum.cz nebo formou SMS na číslo: +420 736 246 707, karta bude zablokována.

IV. Rezervace hodiny – registrace a přihlášení

Na internetových stránkách yogacentrum.cz si klient zvolí studio (místo konání) a lekci jógy. Po kliknutí na zvolenou lekci bude klient přesměrován na stránky rezervačního systému poskytovatele služeb rezervace.yogacentrum.cz, kde zadá přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). Klient, který nemá uživatelské jméno a heslo, se musí pro přístup k rezervacím nejdříve zaregistrovat kliknutím na odkaz: „Zaregistrujte se“. Při registraci do rezervačního systému je klient povinen uvádět správné kontakty tak, aby mohl být poskytovatelem služeb informován o svých rezervacích v souladu s těmito VPORS. Údaje uvedené v účtu klienta je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem jsou poskytovatelem služeb považovány za správné. Po vyplnění registračního formuláře a kliknutí na „Registrovat“ je klient zaregistrován a přihlášen, a může rezervovat lekce, nakoupit kredit a kurzovné, případně se může z lekce odhlásit. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho účtu. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případné zneužití účtu třetími osobami.

 V. Rezervace

1. Rezervace lekce

Pro rezervaci lekce je nutné, aby klient kliknul na „Zobrazit rozvrh“ a dále zvolil studio, ve kterém si chce lekci rezervovat. Po přejetí kurzorem myši a kliknutím na vybranou lekci se zobrazí informace o místě, času konání, lektorovi, počtu volných míst. Kliknutím na „Objednat se na hodinu“ budete přesměrován do „košíku“.

Klient je oprávněn a zároveň povinen při každé rezervaci překontrolovat, zda souhlasí jím zadané údaje, objednaná hodina, kredit atd. Pro pokračování je nutné zadat způsob platby a po potvrzení bude sdělena informace o přijetí objednávky. Přijetí objednávky je závazné pro poskytovatele služeb i pro klienta. V případě, že se klient na rezervovanou lekci nedostaví a svou rezervaci nezruší, a to nejpozději tři hodiny před zahájením rezervované lekce, je klient povinen uhradit poskytovateli stornopoplatek dle níže uvedených podmínek. Při rezervaci je poskytovatel služeb vázán informacemi uvedenými v rezervaci.

V případě rezervace více lekcí a placení v hotovosti je nutné, aby nejbližší lekce byla zaplacena. Pokud nebude tato lekce zaplacena, další rezervované lekce budou rezervačním systémem automaticky odmítnuty a smazány.

Rezervací klient stvrzuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se vybrané lekce či kurzu, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve cvičení jógy a fyzické činnosti. Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav klienta.

2. Nákup kreditu a kurzovného

Kredit je hodnota peněžních prostředků klienta evidovaných v rezervačním systému poskytovatele služeb. Kredit je zvyšován o hodnotu vkladů klienta a snižován o hodnotu provedených rezervací. Informaci o aktuální výši kreditu je možné zjistit po přihlášení do rezervačního systému. Kredit je možné využít pouze na úhradu lekcí a kurzů, které jsou nabízeny v rezervačním systému.

Pro nákup kreditu je nutné kliknout na „Předplatit kredit“ nebo na „Objednat kurzovné“ a pak zvolit jeden z kreditů a kliknout na „objednat“. Další postup je totožný s postupem popsaným v čl. V. odst. 1 VPORS.

Kredit má omezenou platnost a to 184 dní od uhrazení. Kredit se po 184 dnech stane pouze neaktivní. Zbytek kreditu na kartě není vratný a v případě nezakoupení dalšího kreditu za minimální cenu 400,-  ve lhůtě 365 (tři sta šedesát pět) dnů od posledního navýšení kreditu se takovýto zbytek kreditu již nedá nikterak použít. Klient nemá nárok na jakoukoliv refundaci či jinou kompenzaci nevyužitého kreditu. V opačném případě, tj. po zakoupení dalšího kreditu za minimální cenu 400,- Kč ve lhůtě 365 (tři sta šedesát pět) dnů od posledního navýšení kreditu, je doba platnosti neaktivního kreditu automaticky prodloužena na dalších 184 dní. Pokud klientovi zůstane kredit na vstupní kartě a má nižší hodnotu, než je cena lekce, nelze s kreditem nijak nakládat viz ustanovení o kreditu níže. Kredit je nevratný, tzn., že není směnitelný zpět za peníze, proto doporučujeme dobře si nákup kreditů promyslet.

3. Rezervace po telefonu

Rezervace je klient oprávněn provádět i telefonicky na čísle +420 736 246 707 v době fungování recepce (yogacentrum.cz) na pobočce Yogacentrum Holešovice. Pro rezervaci je klient povinen poskytnout své jméno a číslo karty, dále datum, místo a typ lekce. Tímto způsobem provedené rezervace budou považované za rezervace provedené oprávněným držitelem karty (klientem, nebo osobou, které dal klient svůj výslovný souhlas k užívání karty).

4. Zrušení rezervace

Zrušit rezervaci lekce je klient oprávněn nejpozději 3 (tři) hodiny před zahájením této lekce bez jakéhokoli stornopoplatku. V případě, že byla lekce placena kreditem, zavazuje se poskytovatel služeb odpovídající částku přičíst ke zbylému kreditu klienta. V případě, že platba proběhla hotově, bankovním převodem nebo platební kartou (platba on-line) bude příslušná částka vrácena klientovi (na žádost klienta vrátí poskytovatel služeb příslušnou částku bankovním převodem nebo hotově). V případě zrušení lekce méně než 3 (tři) hodiny před zahájením této lekce je účtován stornopoplatek ve výši 100% z ceny rezervované lekce. Stornopoplatek ve výši 100% z ceny rezervované lekce je klientovi rovněž účtován i v případě, že se klient na rezervovanou lekci nedostaví.

5. Zrušení lekce(í) z  důvodů na straně provozovatele služeb

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zrušit lekci nebo lekce z technických důvodů. Informaci o zrušení se poskytovatel služeb zavazuje sdělit klientovi nejpozději 2 hodin  před konáním zrušené lekce na klientem zadanou e-mailovou adresu.

V případě nahodilé události, např. havárie, výpadku elektrické energie, zásahu vyšší moci, je poskytovatel služeb oprávněn zrušit lekci nebo lekce i méně než 2 hodin před konáním zrušené lekce na klientem zadanou e-mailovou adresu.

V případě zrušení lekce ze strany poskytovatele služeb, proběhla-li platba lekce kreditem, přičte poskytovatel služeb odpovídající částku ke zbylému kreditu klienta. V případě, že platba proběhla hotově, bankovním převodem nebo platební kartou (platba on-line) bude příslušná částka vrácena klientovi (na žádost klienta vrátí poskytovatel služeb příslušnou částku bankovním převodem nebo hotově).

6. Uzavření smlouvy

Odesláním objednávky je mezi klientem, jako spotřebitelem, a poskytovatelem služby, jako podnikatelem, uzavřena nepojmenovaná smlouva o poskytnutí lekce na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě které se poskytovatel služby zavazuje poskytnout klientem vybranou lekci, a klient se mu zavazuje za poskytnutí této lekce zaplatit dohodnutou cenu. 

Od takto uzavřené smlouvy nemá klient právo dle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit v případě, že jsou služby poskytnuty s výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

VI. Benefity spojené s nákupem kreditu a informace o kreditu

Pro pravidelné klienty připravil poskytovatel služeb zvýhodněné vstupné ve formě kreditu (nákup kreditu viz. čl. V. odst. 2 VPORS). Při pořízení kreditu dostane klient vstupní kartu „Yogacentra“ (viz čl. III. VPORS) a obdrží až 30% slevu na jednotlivé lekce placené z tohoto kreditu. Výše slevy se odvíjí od výše vloženého kreditu. Sleva se promítne jako bonus ke kreditu. Nákup kreditu je možný ve výši 400, 800, 1.200, 1.800, 2.500, 5.000,- Kč.  Navýšení kreditu o 8 % – 30 % se týká pouze plateb v hotovosti, bankovním převodem a nebo platební kartou. V případě platby jakýmkoliv benefitem nebude kredit navýšen. Kredit má omezenou, tříměsíční platnost (maximálně 184 dní) od uhrazení kreditu. Kredit se po 184 dnech stane pouze neaktivní. Zbytek kreditu na kartě není vratný a v případě nezakoupení dalšího kreditu za minimální cenu 400,- Kč ve lhůtě 365 (tři sta šedesát pět) dnů od posledního navýšení kreditu se takovýto zbytek kreditu již nedá nikterak použít. Klient nemá nárok na jakoukoliv refundaci či jinou kompenzaci nevyužitého kreditu. V opačném případě, tj. po zakoupení dalšího kreditu za minimální cenu 400,- Kč ve lhůtě 365 (tři sta šedesát pět) dnů od posledního navýšení kreditu, je doba platnosti neaktivního kreditu automaticky prodloužena na dalších 184 dní. Na lekce a kurzy, které se konají po datu platnosti kreditu, je možno se objednat předem a to po celkovou dobu trvání platnosti vašeho kreditu. Kredit je možno využít i po datu uplynutí jeho platnosti, podstatné je datum přihlášení na lekci. Pokud už je po platnosti kreditu, nelze rezervovat žádnou lekci, ale lze se z lekce odhlásit. Odhlášením z lekce v souladu s VPORS se zvýší kredit, který je možné použít po objednání a zaplacení dalšího kreditu.

VII. Reklamace

Reklamace týkající se rezervačního systému jsou vyřizovány e-mailem: info@yogacentrum.cz nebo telefonicky na telefonním čísle: +420 736 246 707 v době fungování recepce (yogacentrum.cz) na pobočce Yogacentrum Holešovice. Klient může poskytovateli služeb reklamaci týkající se rezervačního systému oznámit rovněž i osobně v provozovnách poskytovatele služeb.

VIII. Osobní údaje

Registrací do rezervačního systému, klient souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů (jméno, příjmení, tel. číslo, email, apod.) ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejícím se zbožím nebo službami poskytovatele služeb na emailovou adresu nebo na tel. číslo uvedené v registračním formuláři. Osobní údaje poskytnuté poskytovateli služeb přes internetové stránky nebudou bez souhlasu klienta předány třetí osobě. Osobní údaje můžeme také zpřístupnit, je-li to vyžadováno zákonem, nebo v dobré víře, že je to nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo pro námi vedené soudní spory, pro ochranu našich práv a majetku, nebo v naléhavých situacích pro osobní bezpečnost jednotlivce.

Rezervační systém provozuje: Ing. Jana Smažíková, se sídlem Poděbradova 699/14, Praha 8, 182 00,  IČO: 71531165,  yogacentrum.cz info@yogacentrum.cz, mobil.: 736 246 707.

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.